• Pastoviai platinama ir renkama įvairi informacija asociacijos nariams.
 • Įvertintos Saulėtekio/Saulėlydžio programos. 
 • Kolektyvinių sutarčių sudarymas įmonėse (pasikeitimas patirtimi). 
 • Valiutų kurso svyravimo pasekmių stabilizavimas 
 • Dėl privalomos narystės Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. 
 • Susitikimai su Krasnojarsko, Sankt-Peterburgo, Maskvos, Minsko, Paryžiaus regionų atstovais. 
 • Susitikimas su Vilniaus Kelių policija komisaru G.Vasyliumi. 
 • Dėl Lietuvos atitikties įvertinimo sistemos ir jos tarptautinio pripažinimo, dalyvavo Nacionalinio akreditacijos biuro direktorė I.Mikelionienė. 
 • Vidaus rinkos apsauga nuo nesaugių ir nekokybiškų prekių, dalyvavo Valstybinės ne maisto priežiūros inspekcijos viršininkas R.Lebedys. 
 • Taršos, integruotos prevencijos ir kontrolės diegimas Lietuvoje, dalyvavo Aplinkos apsaugos agentūros ir KTU Aplinkos inžinerijos instituto Vilniaus filialo atstovai. 
 • Transparensy International Lietuvos skyrius. Konvencija dėl kovos su pareigūnų papirkinėjimu. 
 • Informacija apie ES SF įsisavinimo patirtį Airijoje ir Šiaurės Airijoje. Teikė LPK atstovas A.Nikitinas. 
 • Pasiūlymai dėl darbo vietų kūrimo Vilniaus apskrityje skatinimo. 
 • Dolerio kurso kritimo priežastys, tendencijos. Pranešėjas N.Melnikas. 
 • Kaip apsaugoti komercinę paslaptį. Pranešėjas R.Kamsiukas. 
 • Valstybinės žemės nuomos kainos. Asociacija aktyviai dalyvavo rengiant Laikinasias taisykles. 
 • Susitikimas su Vilniaus miesto Eismo priežiūros tarnybos viršininku G.Vasyliumi. 
 • Dėl studentų praktikos įmonėse. 
 • Susitikimas suVytauto Didžiojo universiteto dėstytoja, finansų eksperte Renata Legenzova, dėl Tarptautinės finansų apskaitos sistemos diegimo Lietuvoje. 
 • Viešieji pirkimai Prancūzijoje. Pristatė UAB “Terra Borea” direktorius Tomas Veršinskas. 
 • Apsidraudusiųjų teisių bei interesų gynimas. Teikė VšĮ “Nacionalinis draudėjų teisių gynimo centras” (NDTGC) direktorius Arnas Petrikis. 
 • Atsiskaitymai tarp įmonių. Dalyvavo UAB “Creditreform Lietuva” direktorius Saulius Žilinskas. 
 • Vilniaus darbo biržos teikiamų paslaugų apžvalga. Dalyvavo direktorius Juozas Kankevičius ir Klientų aptarnavimo skyriaus pavaduotoja Bronislava Katinienė. 
 • Darbo saugos paslaugas teikiančių firmų prisistaymai: VšĮ “Valnorama” technikos direktorius Jonas Ambraziejus ir UAB “Tik faktai” direktorė Ana Peško ir pavaduotojas Virgaudas Puslys. 
 • Susitikimas su LPK generaliniu direktoriumi – viceprezidentu Rimantu Varkulevičiumi. 
 • Susitikimas su Tarptautinės jaunų specialistų kvalifikacijos (karjėros) kėlimo organizacijos AIESEC atstovais V.Bambalaite ir G.Abertavičiumi. 
 • Susirinkimas Vilniaus technologijų parke. UAB “Šiaurės miestelis” ir UAB “Technologijų parkas” pristatymas, S.R.Petrikis. 
 • Seminaras – prezentacija, UAB “Archyvų sistemos”. 
 • Visuotinis narių susirinkimas, prezentacija “Sostinių golfo klubas” 
 • ES SF lėšomis finansuojamo projekto “Vilmiaus pramonės ir verslo asociacijos veiklos plėtra ir paslaugų kokybės gerinimas” pristatymas-seminaras asociacijos nariams. 
 • Seminaras temomis “Forex – investicijų galimybės valiutų rinkoje” ir “ES SF teiktinos paramos 2007 – 2013 metais apžvalga”.

 

 

Veikla Vilniaus miesto Trišalėje taryboje

2000 metais – 

 • Verslo vystymo Vilniuje iki 2015 m.perspektyvos. 
 • Vilniaus švietimo sistemos įmonių veiklos problemos. 
 • Prioritetinės paslaugų verslo vystymo Vilniuje kryptys. 
 • Darbuotojų kvalifikacijos, profesinio ugdymo ir perorientavimo problemos. 
 • Sveikatos apsaugos sostinėje problemos. 
 • Kolektyvinių sutarčių Vilniaus įmonėse analizė ir perspektyvos.

2001 metais –

 • Informacija apie darbo vietų plėtrą sostinėje. Pranešėjas Vilniaus meras A.Zuokas. 
 • Sostinės visuomeninio transporto vystymo, keleivių aptarnavimo gerinimo perspektyvos. Teikė Miesto plėtros komiteto direktorius. 
 • Išplėstinis pasitarimas tema Vilniečių gyvenimo kokybės gerinimas. Strategija ir realizavimo keliai, teikė vicemeras A.Vakarinas. 
 • Kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo didelėse įmonėse, kurių steigėjas arba savininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, problemos. 
 • Nuostolingai dirbančių įmonių, kurių steigėjas arba valdytojas yra Vilniaus miesto savivaldybė, privatizacijos perspektyvos

2002 metais –

 • Vilniaus miesto teritorijų tvarkymo, finansavimo bei konkursų skelbimo klausimai. Miesto plėtros departamentas. 
 • Valstybės ir Savivaldybės įkurtų ir/arba finansuojamų institucijų SVV verslui plėtoti bei skatinti darbo ataskaitų svarstymas ir jų veiklos efektyvumo aptarimas. SVV įmonių kuratoriai. 
 • Mokesčių lengvatų suteikimo įmonėms, kuriančioms naujas darbo vietas sprendimo praktika. Ekonomikos departamentas. 
 • Prekybos centrų plėtros politika ir darbas bei darbuotojų socialinių garantijų sprendimo perspektyvos. Savivaldybės departamentų vadovai.

2003 metais – 

 • Verslo, verslumo ir finansinės išminties pamokų vedimo Vilniaus vidurinėse mokyklose organizavimo galimybės. Teikė V.Šleinota, V.Mačiulis 
 • Socialinės partnerystės svarba stojant į ES. 
 • Dėl Vilniaus miesto savivaldybės atsiskaitymų už atliktus darbus su įmonėmis bei organizacijomis problemos sprendimas. 
 • Dėl pasirengimo ES SF įsisavinimui. 
 • Numatomų reorganizuoti Savivaldybės įmonių projektų aptarimas. 
 • Pilietinės visuomenės ugdymo problemos ir jų sprendimas bei ryšiai su ne vyriausybinėmis organizacijomis
 • Asociacijos iniciatyva Savivaldybė juridiškai įteisino automobilių parkavimo aikštelių praplėtimo prie daugiabučių gyvenamųjų namų, kur tai galima, problemą.

2004 metais – 

 • Municipalinių butų statybos Vilniaus mieste ir būsto renovacijos klausimų aptarimas. 
 • Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos komisijų steigimo prie Vilniaus miesto savivaldybės. Nuo Asociacijos paskirti: AB “Grigiškės” Darbuotojų saugos tarnybos viršininkas Vytautas Taločka; AB “Silikatas” Kadrų ir darbų saugos inžinierius Kazys Nausėdas; AB “Vilniaus Vingis” Saugos darbe skyriaus viršininkas Adolfas Gaivėnas. 
 • Dėl taksi ir mažųjų autobusų darbo organizavimo. Teikė taksistų profesinės sąjungos pirmininkas V.Volovojus. 
 • Dėl miesto tvarkymo problemų. Energetikos ir ūkio departamento direktorius V.Dastikas.

2005 metais –

 • 1. Vilniaus miesto taksi vairuotojų mokymo problemos.

2006 metais – 

 • 1. Vilniaus miesto bendrojo plano koncepcijos pristatymas

 

Veikla Vilniaus apskrities Trišalėje taryboje

2001 metais – 

 • Suderinti TT pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su Airija ir kitomis Vakarų Europos šalimis bei su NVS šalių Smolensko, Minsko sritimis. 
 • Teikti apibendrintus siūlymus savivaldybėms dėl lengvatų taikymo SVV vystyti Vilniaus metropolyje. 
 • Organizuoti seminarus verslumo klausimais suinteresuotose savivaldybėse. 
 • Suorganizuoti TT susitikimą Švenčionių rajono Verslumo informaciniame centre, dėl berslumo lavinimo. 
 • Dėl TT partnerių dalyvavimo Bendrojo programavimo dokumento rengime, bei atstovų skyrimo į darbo grupes. 
 • Dalyvauti parengiamajame darbe, ruošiant apskrities strateginio vystymo planą. 
 • Dėl automobilių parkavimo tvarkos tobulinimo Vilniaus mieste ir taikymo regione 
 • Kartu su savivaldybėmis, teritorinėmis Darbo biržomis vykdyti užimtumo programas.

2003 metais – 

 • Vilniaus regiono plėtros plano rengimas (paskirti žmonės į darbo grupes nuo visų socialinių partnerių) ir svarstymas. 
 • Susitikimas su visais Vilniaus apskrities merais dėl regionalinių (vietinių) programų apie gyventojų vidinio švietimo skatinimą bei rajonui nusipelniusių verslininkų ugdymą. 
 • Susitikimai su Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės, Elektrėnų, Trakų rajonų verslą atstovaujančiomis organizacijomis, verslininkais ir profesinių sąjungų atstovais dėl naujų darbo vietų kūrimo bei galimų savivaldybių lengvatų SVV vystyti. 
 • 2003 m. darbo rezultatų aptarimas ir labiausiai nusipelniusių Vilniaus krašto žmonių regioninės politikos, socialinės, ekonominės ir kultūrinės veiklos srityse, apdovanojimas.

2004 metais – 

 • Rengiamo projekto Vilniaus apskrities užimtumo problemoms spręsti pristatymas. K.Krupavičienė, LSP “Solidarumas” atsakingoji sekretorė. 
 • Konferencija “Savivaldybių biudžeto finansinių aktyvų plėtros, verslumo ugdymo ir skatinimo, verslo plėtros perspektyvos”. Teikė R.Jasinavičius 
 • Trakų rajono vystymosi perspektyvos, pasiekimai, esamos problemos, pranešėjas – Trakų meras T.Uždel. 
 • Dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo perspektyvų. Teikė LPSK pirmininko pavaduotojas A.Kvedaravičius. 
 • Dėl 2004 m. Kunigaikščio Gedimino nominacijų asmenims, nusipelnusiems Vilniaus apskričiai (regionui).

2005 metais –

 • Susitikimai su verslą atstovaujančiomis organizacijomis, verslininkais ir profesinių sąjungų atstovais, kurio metu:

               1. Diskututa apie Lisabonos strategijos įgyvendinimą konkrečiame rajone. Pranešimai pagal Lisabonos strategijos prioritetus, pristatyti strategijos įgyvendinimo tikslus, strategiją, rodiklius, pasiekimus, etapus ir kt. Šiais metai susitikimai įvyko Vilniaus, Širvintų, Ukmergės rajonų savivaldybėse. 

 • Konkurso dėl 2005 m. labiausiai nusipelniusių Vilniaus krašto regioninės politikos socialinės, ekonominės, verslo plėtros ir kultūrinės veiklos srityse pravedimas