VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJOS 

ĮSTATAI

 

                             

 

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

•1.      VILNIAUS PRAMONĖS IR VERSLO ASOCIACIJA (toliau tekste vadinama – Asociacija), teisinė forma –  asociacija, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo – savonoriškumo principu jungiantis Vilniaus krašto įvairios veiklos sričių  juridinius ir fizinius asmenis.

•2.      Asociacija turi ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, yra nepriklausoma nuo valdžios organų ir žinybų bei politinių partijų. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. Asociacija gali turėti savo emblemą ir logotipą.

•3.      Pagal savo prievoles Asociacija neatsako už savo narių priimtus įsipareigojimus.

•4.      Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

•5.      Asociacija veikia iki jos reorganizavimo ar likvidavimo.

•6.      Asociacijos finansinės veiklos metai sutampa su kalendoriniais metais.

•7.      Asociacijos buveinės adresas: A.Vienuolio g. 8, LT – 01104 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

 

•1.      Koordinuoti Asociacijos narių veiklą siekiant bendrų tikslų.

•2.      Atstovauti ir ginti savo narių deleguotus interesus savivaldos, valstybinėse institucijose ir kitose organizacijose.

•3.      Sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui tarpusavyje, bei  su kitomis analogiškomis Lietuvos ir užsienio šalių organizacinėmis struktūromis, Vilniaus krašto ir Vilniaus miesto valdymo struktūromis.

•4.      Informuoti Asociacijos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų ir jų pakeitimų projektus, rinkti apibendrinimui narių pasiūlymus. Kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija dalyvauti ginant pareikštas pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės bei Europos Sąjungos struktūrose.

•5.      Teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas ir kontaktų muges, konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje. Informuoti apie Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos dalinai finansuojamus projektus.

•6.      Palaikyti ryšius su kitomis regioninėmis ir šakinėmis asociacijomis. Panaudoti jų patyrimą sprendžiant Asociacijos narių konkurencingumo ir darbo efektyvumo didinimo, socialines, ekonomines, aplinkosaugos ir kitas problemas.

•7.      Bendradarbiauti su socialiniais partneriais – profesinėmis sąjungomis ir savivaldybėmis sprendžiant Vilniaus krašto socialines, ekonomines, aplinkosaugos ir kitas problemas.

•8.      Plėsti tarptautinius ryšius, sudarant ekonominio bendradarbiavimo sutartis su užsienio atitinkamomis verslininkų ir pramonininkų organizacijomis.

•9.      Valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas.

•10.  Gauti paramą.

•11.  Teikti labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą.

•12.  Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.

•13.  Steigti Asociacijos filialus ir atstovybes.

•14.  Steigti įmones ir organizacijas.

•15.  Jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos.

•16.  Stoti į tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų.

•17.  Asociacija turi teisę vykdyti šią ūkinę komercinę veiklą:

•1)      konsultuoti, rengti ir vykdyti verslo plėtros projektus, tame tarpe dalinai finansuojamus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis;

•2)      rengti ir pastoviai atnaujinti (palaikyti) krašto įmonių informacinę bazę;

•3)      rengti konferencijas, seminarus ir mokymus;

•4)      organizuoti bendrą dalyvavimą parodose, mugėse, verslo misijose ir kituose renginiuose;

•5)      užsiimti leidybine veikla;

•6)      užsiimti reklama;

•7)      dalyvauti ginant rinką nuo nesaugių ir nekokybiškų gaminių;

•8)      rinkti ir skleisti informaciją pagal konkrečius užsakymus;

•9)      inicijuoti įmonių konkurtencingumo ir darbo efektyvumo didinimo, kooperacijos plėtojimo, klasterių ir techninių platformų kūrimo, socialinių bei aplinkosauginių ir kitų problemų sprendimą, informacijos skleidimą;

•10)  užsiimti mažmenine leidinių ir suvenyrų prekyba;

•11)  organizuoti verslo keliones ir ekskursijas;

18. Vykdyti veiklą, kuri yra licencijuojama, Asociacija gali tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

 

III. ASOCIACIJOS NARIAI

 

•1.      Asociacijos nariais, gali būti Vilniaus krašto juridiniai ir fiziniai asmenys veikiantys visose gamybos ir paslaugų srityse. Asociacijos narių interesais į Asociaciją gali būti priimami taip pat juridiniai ir fiziniai asmenys iš kitų Lietuvos regionų ir užsienio šalių.

•2.      Priėmimas į Asociaciją, išstojimas ir pašalinimas įforminami prezidiumo sprendimu. Nariams išstojusiems arba pašalintiems iš Asociacijos, stojamieji, tiksliniai įnašai ir nario mokesčiai negrąžinami.

•3.      Narystės Asociacijoje pradžia laikoma prezidiumo sprendimo apie priėmimą į Asociaciją diena.

•4.      Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių dydį bei nario mokesčių mokėjimo periodiškumą nustato visuotinis narių susirinkimas. Stojamųjų, tikslinių įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinama visuotinio narių susirinkimo protokolu.

•5.      Asociacijos nariai už nustatytų nario mokesčių nemokėjimą, nedalyvavimą Asociacijos veikloje ar veiklą, priešišką Asociacijos  tikslams, gali būti pašalinti iš Asociacijos.

•6.      Asociacijoje turi būti visų, jai priklausančių narių sąrašas.

•7.      Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.

 

IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

•1.      Asociacijos narys turi tokias teises:

•1)      dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiname narių susirinkime;

•2)      naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

•3)      susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą;

•4)      bet kada išstoti iš Asociacijos;

•5)      susipažinti su visu Asociacijos narių sąrašu;

•6)      būti kitų Asociacijų nariu;

•7)      ginčyti prezidiumo ir vykdančiojo direktoriaus sprendimus; 

•8)      kitas teises, neprieštaraujančias teisės aktams ir šiems įstatams.

 

•2.      Asociacijos narių pareigos:

•1)      laikytis Asociacijos įstatų;

•2)      reguliariai mokėti nario mokestį;

•3)      dalyvauti Asociacijos veikloje ir renginiuose;

•4)      remti Asociacijos veiklą, siekiant įgyvendinti šiais įstatais numatytus tikslus;

•5)      teikti Asociacijai pasiūlymus bendrų problemų sprendimui.

 

V.ASOCIACIJOS ORGANAI

 

Asociacijos organai yra: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – prezidiumas ir vienasmenis valdymo organas – vykdantysis direktorius.

•1.      Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas.

Susirinkimo kompetencijai priklauso:

•1)      priimti, keisti ir papildyti įstatus;

•2)      nustatyti pagrindinius Asociacijos tikslus;

•3)      rinkti 3 metams Asociacijos prezidentą, kuris vadovauja prezidiumui, ir jį atšaukti. Kadencijų skaičius neribojamas;

•4)      rinkti 3 metams  6 Asociacijos prezidiumo narius ir juos atšaukti;

•5)      rinkti 3 metams revizorių ir nustatyti jo darbo apmokėjimo tvarką;

•6)      nustatyti Asociacijos narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;

•7)      tvirtinti prezidiumo ir revizoriaus darbo ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę;

•8)      reorganizuoti ir likviduoti Asociaciją.

Visuotinis susirinkimas gali pavesti prezidiumui spręsti revizoriaus darbo apmokėjimo tvarką.

                      Asociacijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinis susirinkimas šaukiamas pareikalavus ne mažiau 1/5 Asociacijos narių, prezidiumo sprendimu, arba revizoriaus reikalavimu.

                      Susirinkimas šaukiamas išsiunčiant kvietimus su darbotvarke kiekvienam nariui registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu arba skelbiant dienraštyje, likus iki susirinkimo daugiau kaip 7 dienoms.

                      Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Šio straipsnio pirmos dalies 1 ir 8 punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Narys, negalintis dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, gali perduoti balso teisę kitam Asociacijos nario atstovui.

                      Jei susirinkime nėra kvorumo, prieš 7 dienas įspėjus narius registruotu laišu, faksu, elektroniniu paštu, arba skelbimu dienraštyje, ne vėliau kaip po mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. 

 

•2.      Kolegialus valdymo organas – prezidiumas

Prezidiumą sudaro 7 fiziniai asmenys įskaitant prezidentą. Prezidiumo nariais gali būti renkami Asociacijos nariai. Jei Asociacijos nariai – juridiniai asmenys, prazidiumo nariais gali būti jų  pasiūlyti fiziniai asmenys.

Prezidiumui vadovauja Asociacijos prezidentas.

Prezidiumo funkcijos ir įgaliojimai:

•1)      vykdo visuotinio asociacijos narių susirinkimo pavedimus;

•2)      prezidento teikimu iš prezidiumo narių tarpo renka du viceprezidentus;

•3)      nustato darbo reglamentą, veiklos programą;

•4)      priima sprendimus, susijusius su Asociacijos tikslais;

•5)      priima naujus Asociacijos narius ir sprendimus dėl narių išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos;

•6)      priima sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų įstatus;

•7)      priima sprendimus būti kitų Asociacijos įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėja;

•8)      sprendžia Asociacijos turto, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;

•9)      skiria Asociacijos vienasmenį valdymo organą – vykdantįjį direktorių ir buhalterį (finansininką), bei nustato atlyginimus, darbo sutartį su vykdančiuoju direktoriumi pasirašo prezidiumo įgaliotas asmuo;

•10)  tvirtina Asociacijos išlaidų sąmatas;

•11)  prezidiumo įgaliotas, prezidiumo narys pasirašo, momerandumus, vadovauja Asociacijos delegacijoms, atstovauja prestižiniuose renginiuose;

•12)  prezidiumo posėdžiams vadovauja prezidentas arba jo pavedimu – viceprezidentas ar prezidiumo narys;

•13)  sprendžia kitus asociacijos veikloje kylančius klausimus, priskirtinus prezidiumo kompetencijai.

 

Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip1/2 prezidiumo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė prezidiumo narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento arba, prezidentui nedalyvaujant susirinkime, jo pavedimu vadovaujančio susirinkimui viceprezidento ar prezidiumo nario balsas.

 

Prezidento funkcijos ir įgaliojimai:

•1)      vadovauja prezidiumo darbui;

•2)      tvirtina prezidiumo sprendimus;

 

3. Vienasmenis valdymo organas – vykdantysis direktorius

Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo vykdantysis direktorius, kuris:

•1)       Asociacijos vardu sudaro sandorius ir sutartis bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose;

•2)       pasirašo darbo sutartį su buhalteriu (finansininku) ir revizoriumi;

•3)       priima ir atleidžia kitus darbuotojus, nustato jų pareigybinius atlyginimus, pasirašo darbo sutartis;

•4)       pasirašo finansinius dokumentus;

•5)       disponuoja Asociacijos lėšomis pagal prezidiumo patvirtintą sąmatą;

•6)       suteikia įgaliojimus, Asociacijos nariams veikti Asociacijos vardu;

•7)       pasirašo bendradarbiavimo sutaris, sveikinimus, padėkas;

•8)       vykdo kitas teisės aktais direktoriui priskirtas funkcijas.

 

VI. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

1.  Asociacijos vykdantysis direktorius ir prezidiumas ne vėliau kaip iki kitų metų spalio  1 d. pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Asociacija turi sudaryti sąlygas kiekvienam nariui Asociacijos buveinėje susipažinti su šia ataskaita. Kiekvieno Asociacijos nario reikalavimu ši ataskaita turi būti pateikiama elektroniniu paštu, faksograma ar telefonu.

2. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

•1)      informacija apie Asociacijos veiklą, įgyvendinant jos nustatytus veiklos tikslus;

•2)      Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

•3)      Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

•4)      samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

•5)      kita informacija pareikalauta visuotiniame Asociacijos susirinkime.

3. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja visuotiniame susirinkime išrinktas revizorius. Jis privalo:

•1)      tikrinti Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės – buhalterinės veiklos dokumentus;

•2)      visuotinio narių susirinkimo arba prezidiumo pavedimu atlikti Asociacijos finansinius – buhalterinius patikrinimus;

•3)      artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus:;

•4)      visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

4. Asociacijos vykdantysis direktorius privalo pateikti revizoriui jo pareikalautus finansinius –           buhalterinius dokumentus.

5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

6. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

 

VII. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ SKELBIMO TVARKA

 

1. Asociacijos nariai turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.

2. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti nariui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Asociacijos veiklos ataskaitų, audito išvadų bei ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų ir kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, ar kitų dokumentų, kuriais įforminami šių Asociacijos organų sprendimai.

3. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija  turi įforminti raštu, jei narys to reikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Asociacijos dokumentų  ir informacijos pateikimo nariams kaina negali viršyti šių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo sąnaudų.

4. Su Asociacijos veikla susijusi vieša informacija skelbiama dienraštyje “Verslo žinios” ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki skelbime ar pranešime nurodyto įvykio dienos.

 

VIII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

 

1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka. Filialo  ir atstovybės pavadinime privalo būti įstaigos pavadinimas ir atitinkamai žodis “filialas” arba “atstovybė”. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos prezidiumas.

3. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis komercine-ūkine ar kita veikla, sudarantis sandorius bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu subsidiariai.

4. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.

5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas, sudarydamas sandorius, viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Asociacijos atsakomybės už šiuos sandorius, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS

 

1. Asociacija gali būti reorganizuota visuotinio narių surinkimo sprendimu.

2. Reorganizuojant Asociaciją (skaidant į kelias ar jungiant su kita asociacija) turtą įvertina revizorius, kuris savo išvadas raštu pateikia iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Asociacijos reorganizavimą.

3. Reorganizuotos Asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos, teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato visuotinis narių surinkimas.

 

X. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS

 

1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:

•1)      visuotinio narių susirinkimo nutarimas;

•2)      kai lieka mažiau kaip 3 nariai;

•3)      teismo sprendimas likviduoti Asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

2. Likviduojant Asociaciją, likvidatorių skiria ir jo įgaliojimus nustato visuotinis narių susirinkimas, jei likvidavimo pagrindas yra jo sprendimas, ar institucija, kurios iniciatyva teismas priėmė sprendimą likviduoti Asociaciją. Asmenys, paskyrę likvidatorių nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.

3. Paskyrus likvidatorių, buvę Asociacijos valdymo organai netenka įgaliojimų.

4. Apie Asociacijos likvidavimą, reorganizavimą ir kitus esminius įvykius prezidiumas skelbia Lietuvos verslo dienraštyje “Verslo žinios”.

5. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami įstatymu nustatyta tvarka arba panašia veikla užsiimantiems kitiems viešiesiems juridiniams asmenims.

 

XI. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR TURTAS

 

1. Asociacijos lėšos ir turtas gali būti įgyjami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose  numatytais būdais.

2. Už Asociacijos lėšų ir jos turto kaupimą bei naudojimą, taip pat už Asociacijos turto valdymą ir disponavimą juo atsakingas prezidiumas.

3. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

4. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

 

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

1. Asociacijos įstatų keitimo ir papildymo klausimus sprendžia visuotinis susirinkimas.

2. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo priimami ne mažesne kaip 2/3 balsavime dalyvavusių Asociacijos narių balsų dauguma.

3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja po to, kai juos įregistruoja juridinių asmenų registrą tvarkančios institucijos.

4. Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Prezidentas                                                                                                  Antanas Kovas

 

2009 m. gruodžio 31 d.